Zwroty

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z usług sklepu internetowego kolle.pl przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty dostarczenia. 
Należy w tym celu złożyć sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Początek czternastodniowego terminu biegnie od momentu kiedy towar został dostarczony kupującemu. Żeby zachować termin wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Kolle
ul. Wiejska 48
85-458 Bydgoszcz

Zwrot towaru:
W przypadku odstąpienia od umowy zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność zazmniejszenie wartości handlowej zakupionej rzeczy.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po wysłaniu oświadczenia.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Kolle
ul. Wiejska 48
85-458 Bydgoszcz

Koszty dostarczenia towaru ponosi kupujący.

Wyjątek stanowi towar sprowadzony na zamówienie klienta, który zgodnie z obowiązującą od 25.XII.2014 r. Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38 p.1 nie podlega zwrotowi

 [Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpieniaod umowy.]

 

WZÓR OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY                                                                                          

Druk do pogrania:

format Open Office

format Microsoft Office


Wyciąg z Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenckich

Rozdział 4

Prawo odstąpienia od umowy

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34

ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od

objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku

umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej

rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368.

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 827

 Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to

 wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.

 2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu,

 o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji

 o tym prawie.

 Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument

 może także odstąpić od umowy:

 1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;

 2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

 4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania

 oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

 Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 umowę uważa się za niezawartą.

 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje

 wiązać.

 Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

 konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym

 koszty dostarczenia rzeczy.

 2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,

 chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności

 otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej

 odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany

 przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych

 kosztów.

 Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę

 do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca

 zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie

 poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał

 w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu

 na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób

 wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował

 konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

 Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3

 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej

 w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość

 rynkowa spełnionego świadczenia.

 Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 827

 Art. 36. Konsument nie ponosi kosztów:

 1) świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w ograniczonej

 objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy,

 jeżeli:

 a) przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie

 z art. 12 ust. 1 pkt 9 lub

 b) konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15

 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

 2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:

 a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub

 b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania

 takiej zgody, lub

 c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.

 Art. 37. 1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane

 przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych

 z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta

 od umowy.

 Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi

 w odniesieniu do umów:

 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany

 przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia

 od umowy;

 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje

 kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

 lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do

 użycia;

 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania

 nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

 otwarte po dostarczeniu;

 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie

 połączone z innymi rzeczami;

 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy

 sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na

 rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub

 konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub

 dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od

 umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane

 w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827

 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,

 gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,

 jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło

 się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go

 przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.